HOME: Gate* Metelka*Juenger*Letzel*Oratoria* Houslaři*Fukač* Mysliveček*Kantor* Vysokokohout*Seminar 2000*18. století*Náchodsko

 

 

BULLETIN 1/2002
České společnosti pro výzkum 18. století

(národní součást společnosti ISECS/SIEDS)

 

Témata: Výkonný výbor ISECS ve Vídni * Stanovy České společnosti pro výzkum 18. století se změnami schválenými na valné hromadě 24. března * 2001Theatrum Kuks 22.-25. srpna 2002 * Příprava kongresu v Los Angeles * Výstava českého baroka v Lille * Amoris Divini Dilectio, piaristické školské hudební drama

 

Příprava druhé konference ČSVOS
Jednodenní konference ČSVOS je připravována na únor roku 2003 pod pracovním názvem "Baroko a osvícenství - kontinuita a diskontinuita". Konference se bude konat v Praze. Prosíme členy ČSVOS, aby si promysleli náměty, které by měly na konferenci zaznít.Příprava kongresu v Los Angeles Prosíme členy ČSVOS, aby věnovali pozornost informacím o průběhu příprav na XI. kongres osvícenství v Los Angeles (3.-10. 8. 2003 viz Bulletin ČSVOS 1/2001), které naleznou na internetových stránkách http://www.isecs.ucla.edu  nebo http://www.voltaire.ox.ac.uk  . Získají zde přehled o tématech sekcí a kulatých stolů, jež budou zařazeny do programu kongresu, seznámí se s možnostmi přihlásit svůj příspěvek a získat stipendium či určitou finanční podporu pro uskutečnění své účasti na kongresu. Přihlásit mohou až dva referáty a to do sekcí či kulatých stolů, které je zaujmou, nebo také mohou přihlásit příspěvek, jenž tématicky nezapadá do žádné z vypsaných sekcí. Členové ČSVOS prozatím zorganizovali a přihlásili do programu kongresu dva kulaté stoly s následujícími tématy: 1. La femme du XVIIIe siecle: la femme du baroque ou celle des Lumieres? (Différence entrel´Europe Occidentale et l´Europe Centrale) (organizují prof. Milena Lenderová a dr. Marie Ryantová), 2. Réformer et/ou innover l´État. Innovation perfectionnement, réformes dans la pensée et dans la pratique des Lumieres.To Reform and/or to Innovate: Innovation, Perfection, and Reform in the Enlightened Thought and Practice(organizují doc. Svatava Raková a dr. Martina Grečenková). 

Martina Grečenková

Výstava českého baroka v Lille
V rámci České sezony ve Francii 2002 připravuje Národní galerie v Praze pro Palais des Beaux-Arts v Lille rozsáhlou výstavu dokumentující kulturu a výtvarné umění baroka v Čechách. Reprezentativní přehlídka, zamýšlená jako pilotní projekt celé sezóny, se uskuteční od října 2002 do ledna 2003 a zahrne bezmála dvě stovky exponátů z majetku českých muzeí a galerií, římskokatolické církve i soukromých vlastníků. První tematický okruh výstavy seznámí francouzského návštěvníka s obecným historickým vývojem země v období ohraničeném zhruba lety 1619 - 1780. Poté následuje oddíl věnovaný religiozitě, zvláště kultu Panny Marie a zemských patronů v období katolické reformy. Třetí kapitola obsáhne památky hmotné kultury, dokumentující prostředí a životní styl barokní epochy. Zvláštní pozornost zde bude věnována proslulému českému sklářství, stejně jako fenoménu chebské intarzie. Tři další tematické okruhy zahrnou vybraná díla, reprezentující malířství, sochařství a architekturu raného, vrcholného a pozdního baroka v Čechách. Výstava pro Lille ideově vychází z rozsáhlé přehlídky Sláva barokní Čechie, již Národní galerie uspořádala v Praze v roce 2001. Nejde však o redukci pražské expozice, nýbrž o samostatný projekt, připravený s ohledem na francouzské prostředí a na tamní tradici recepce barokní kultury. Zhruba třetina vybraných exponátů nebyla na pražské výstavě vůbec prezentována, některá díla zařazená do souboru pak dosud ani nebyla zachycena odbornou literaturou. Rozsáhlý vědecký katalog výstavy vydá Réunion des Musées nationaux v Paříži. Úvodní studie do této publikace napsali Marie-Elizabeth Ducreux, Mojmír Horyna a autor této zprávy, který je současně kurátorem výstavy. Na vlastním zpracování katalogu se podílely více než tři desítky českých odborníků.

 Vít Vlnas

Amoris Divini Dilectio, piaristické školské hudební drama
Ve vývoji divadelního dění v 17. a 18. století zaujímalo významné postavení i řádové divadlo. Vedle Tovaryšstva Ježíšova se začaly prosazovat i další řehole, mezi nimiž piaristé zaujali první místo v pěstování dramatického umění a hudby (řád piaristů byl založen v r. 1597 Španělem Josefem z Calasanzy v Římě).V Budapešťském centrálním archivu piaristů je uložena latinská pašijová hra Amoris Divini fortis usque ad Mortem crucis Dilectio, která, jak doposud víme, obsahuje jediný kompletní hudební materiál piaristického školského dramatu. Hra byla v roce 1694 provedena studenty mikulovského řádového učiliště. Libreto a věnování představenému německé řádové provincie pochází od Martina a s. Brunone (piaristický básník a dramatik P. Martinus Schubart SchP 1662-1733). Hudební doprovod odpovídá dobové produkci a provozovací praxi v klášterech v 17. a 18. století, kdy hry se skládaly z krátkých hudebních výstupů zakomponovaných do děje, s doprovodem koncertantních nástrojů, generálbasu a s instrumentálními předehrami. Celá hra se skládá ze 3 jednání, z nichž každé obsahuje několik scén. Drama bylo uvedeno předehrou, mezi jednotlivými akty byly "sinphonie", které se nedochovaly a na konci každého aktu byl "chorus", který byl s prologem jakýmsi komentářem k ději. Vystupující postavy jsou patrné z "clavis personarum", který je v úvodu. Amor Divinus má představovat Božího Syna, další postavy zosobňují lidské hříchy a nectnosti, ale zároveň historické postavy: Pýcha - Pontský Pilát, Závist - král Herodes, Věrolomnost - Jidáš Iškariotský. Režijní poznámky uvedené po stranách rukopisu dávají zřejmý obraz o provádění hry. V úvodu každé scény je inductio, shrnutí děje, v němž jsou zašifrovány také skryté významy díla (Anima je vlastně celý lidský rod, který neustále odmítá Boží lásku). Hudební části dramatu jsou sestaveny z prokomponovaného duetu preludia (Dramatis Praeludium) a 8 árií zpívaných alegorickými postavami (Genius Amoris, Genius Doloris, Amor Divinus, Anima, Perfidia, Vox Celestis). Úvodní duet uvádí diváka do pašijového děje. Hned nato se otevírá scéna, představující trpícího Krista. Duet Lásky a Bolesti (Amoris et Doloris Genii) je nádhernou meditací nad trpícím Kristem. Na počátku I. jednání jsou dvě árie Božské Lásky (Amor Divinus) pojednávající o neopětované lásce lidské duše k Bohu. Árie Duše (Anima) je nádhernou árií, která připomíná"Traumszene" z benátských oper i z jezuitských her. II. a III. jednání obsahuje už méně hudebních scén. Odvíjejí se zde hrané obrazy Krista na Hoře Olivetské, zrady Jidášovy, zatčení, muka Kristova a konečně rozsudek. Ve sborech, uzavírajících scény, se střídají sólové hlasy a tutti.Skladatelem preludií a árií byl Daniel Franciscus Wenzeslaus Tallmann, který tehdy působil jako světský kněz u piaristů, později (1696 - 1711) dvorní skladatel Leopolda I. Autorem tří sborů byl benediktinský mnich Alberto Turner. Piaristickou hru pod vedením režisérky Blaženy Hončarivové provedla instituce Collegium Marianum, a to ve spolupráci s členy Kühnova dětského sboru. Hudební nastudování připravil Lukáš Vendl a latinské texty přeložil Jiří Matl. Collegium Marianum, vzdělávací a umělecká instituce na Starém Městě pražském, se v současné době zaměřuje na výzkum a provádění hudebních děl minulosti v autentické interpretaci. 

Pavla Semerádová

Nové příspěvky do knihovničky ČSVOS
Pavel Štěpánek: Juan Ruiz, Tommaso Ruiz y Juan Ruiz Melgarejo, pintores del XVIII (En torno a las cuatro vistas de Nápoles de Juan Ruiz, de las colecciones del castillo de Červený Kameň, Eslovaquia), I Congreso international Pintura Espanola siglo XVIII, Fundación Museo del Grabado Espanol contemporáneo 1998, s. 199-210 [separát].

Kalendář
Alessandro Scarlatti: L' Amor Generoso scénické provedení Cappella Accademica Praha, řídí Ondřej Macek Mnichovo Hradiště 29.5.2002 (veřejná generální zkouška), 31.5., 1.6., 2.6., 7.9., 8.9. 2002, začátek vždy v 16 hodin. Informace: Mnichovo Hradiště - zámek: tel. 0329-773098 mhradiste@spusc.czwww.haendel.cz 

VÝKONNÝ VÝBOR ISECS VE VÍDNI

V září loňského roku (19. - 23. 9. 2001) se konalo obvyklé výroční zasedání výkonného výboru ISECS, které tentokrát organizačně zajistila Rakouská společnost pro výzkum 18. století ve Vídni. Na úvodní den setkání delegátů výkonného výboru hostitelská společnost připravila podnětnou konferenci s názvem "Nové proudy v myšlení: teorie a praxe v 18. století". O její úspěch se zasloužila profesní a národnostní různorodost přispěvatelů a potažmo jejich témat a úhlů pohledu. Účastníci z Rakouska, Švédska, Řecka, Itálie, Holandska, Švýcarska, Japonska, Číny a Brazílie rozvedli dané téma konference z hlediska dějin politického, právního a náboženského myšlení, dějin literatury, umění i ekonomie. Vlastní zasedání výkonného výboru pod předsednictvím Alberta Postiglioly se řídilo obvyklým jednacím řádem, tj. po úvodním slovu prezidenta společnosti zazněly zprávy o chodu a financích ISECS a o postupu příprav na XI. kongres osvícenství, které přednesli generální sekretář a jeho asistent (Simon Davies a Deidre Dawson), pokladník společnosti (Jens Häseler) a sekretář pro přípravu kongresu v Los Angeles (Peter Reill). K podstatnějším bodům jednání, které se přímo týkají i členů ČSVOS, patřila příprava voleb do užšího výboru ISECS, přičemž při sestavování kandidátů na jednotlivé funkce byl brán ohled na zastoupení různých národních společností ISECS v tomto orgánu. Hlasovací lístky s navrženými kandidáty a s informacemi o způsobu voleb by všichni členové ČSVOS měli obdržet v potřebném termínu, aby mohli své hlasy odevzdat do konce června 2003. Nový výbor, který vzejde z voleb všech členů ISECS, se ujme činnosti v srpnu 2003. Výbor se rovněž zabýval přípravou "semináře začínajících badatelů (postdoktorandů) v oblasti osvícenství", který se uskuteční na konci července 2003 (27.7.-1.8. 2003) v Los Angeles. Seminář se tentokrát bude vázat k tématu: "Transnational Reading: Intercultural Discourse in the Eighteenth Century" (otázka "druhého", "jiného", problém kolonialismu, srovnání mravů a zvyků, náboženský dialog …) a povede ho Philip Stewart (Duke University) a Byron Wells (Wake Forest University). Jednacími jazyky semináře jsou francouzština a angličtina. Zájemci o účast na tomto semináři musí do konce srpna 2002 odeslat na adresu: Byron Wells, ASECS, PO Box 7867, Winston-Salem, NC 27109 (USA) (e-mail: asecs@wfu.edu,  fax: + + (1) 336-727-4697) vlastní životopis (obsahující datum obdržení doktorátu a přehled o jazykových znalostech), soupis publikační činnosti, přehd účastí na konferencích, shrnutí problematiky svého projektu, s nímž vystoupí na semináři (250-500 slov), a doporučující dopis (ve zvláštní obálce). Do konce dubna 2003 by pak měli odeslat na zmíněnou adresu podrobnější projekt svého příspěvku pro seminář (asi 20 stran). Veškeré výdaje s účastí na semináři budou přihlášeným badatelům hrazeny, proto nic nestojí v cestě, aby se této akce případně zúčastnili i členové ČSVOS. 
Martina Grečenková

Stanovy České společnosti pro výzkum 18. století se změnami schválenými na valné hromadě konané 24. března 2001I. Základní ustanovení 1. Česká společnost pro výzkum 18. století (dále jen ČSVOS) je dobrovolnou, otevřenou a nezávislou organizací, sdružující zájemce o vědecký výzkum problematiky 18. století. 2. ČSVOS je právním subjektem (občanské sdružení), funguje na nekomerčním základě a je oprávněna svým jménem nabývat práv a smluvně se zavazovat. 3. ČSVOS může vytvářet místní nebo regionální pobočky, jakož i specializované skupiny. Jejím sídlem je Praha. Adresa: ČSVOS, Historický ústav AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9. II. Poslání ČSVOSCílem ČSVOS je podpora interdisciplinárního výzkumu společnosti a kultury 18. století v základním časovém rámci let 1650-1815. V tomto smyslu ČSVOS:- navrhuje a podporuje projekty, související s předmětem zájmu ČSVOS, a napomáhá jejich realizaci- zprostředkovává kontakty a podněty pro výzkum daného období, v rámci svých možností vydává informační bulletin a další publikace- vyvíjí spolupráci s ostatními národními společnostmi, sdruženými v International Society for the Eighteenth-Century Studies (ISECS), a podílí se na její činnosti- pořádá vědecké konference (minimálně jednou za dva roky)- usiluje o získávání finančních prostředků na podporu své činnosti- deleguje svého zástupce do výkonného výboru ISECSIII. Organizační struktura a orgány ČSVOS 1. Statutárními orgány ČSVOS jsou valná hromada, výbor a předseda výboru. 2. Valnou hromadu svolává předseda jednou za čtyři roky. Mimořádnou valnou hromadu může svolat výbor z vlastního rozhodnutí nebo povinně na návrh příslušného procenta členů ČSVOS. 3. Valná hromada přijímá a pozměňuje stanovy ČSVOS, jakož i přijímá další rozhodnutí prostou většinou přítomných členů. 4. Výbor má nejméně pět, maximálně 9 členů , v jeho čele stojí předseda. Výbor je volen na období do konání následující valné hromady, tedy na dobu čtyř let .5. Všechny členy výboru volí valná hromada ČSVOS. Předsedu a další funkcionáře volí výbor ze svého středu. Předseda a místopředseda mohou ve svých funkcích pracovat maximálně dvě po sobě následující funkční období. Při každé volbě nového výboru má odstupující výbor povinnost navrhnout nejméně dva členy, kteří ve výboru dosud nepracovali. Výbor má právo kooptovat nové členy na uprázdněná místa ve výboru.6. Předseda zastupuje ČSVS navenek a řídí činnost výboru v období mezi konáním valné hromady. 7. Výbor zodpovídá valné hromadě za hospodaření s prostředky a majetkem ČSVOS. IV. Členství 1. ČSVOS má řádné, podporující a čestné členy. Řádnými členy se mohou stát fyzické i právnické osoby. Předpokladem řádného členství fyzických osob je zpravidla odborná kvalifikace. 2. Členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku. O nových členech výbor informuje prostřednictvím bulletinu. 3. Řádní členové ČSVOS platí roční členský příspěvek, o jehož výši rozhoduje valná hromada. Podporující členové poskytují příspěvek podle svého uvážení.Čestné členy přijímá valná hromada na návrh výboru. 4. Každý člen má právo:- podílet se na aktivitách ČSVOS- volit a být volen do orgánů ČSVOSKaždý člen je povinen:- respektovat stanovy ČSVOS- platit členské příspěvky 5. Členství v ČSVOS zaniká:- písemným sdělením člena o vystoupení ze ČSVOS- nezaplacením členského příspěvku do termínu stanoveného výborem- v mimořádném případě, jako je např. porušení stanov, rozhodnutím o zrušení členství na návrh výboru, k tomuto rozhodnutí je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny členů, přítomných na valné hromadě. V. Pobočky ČSVOS 1. Zřízení místní nebo regionální pobočky, jakož i specializované skupiny ČSVOS je třeba písemně oznámit výboru, který tuto skutečnost registruje.Ustavení poboček nepodléhá schválení orgánů ČSVOS. 2. Místní nebo regionální pobočky, jakož i specializované skupiny vyvíjejí aktivitu v souladu se stanovami a posláním ČSVOS.VI. Majetek a hospodaření ČSVOS 1. ČSVOS hospodaří s vlastním majetkem, může též hospodařit s majetkem svěřeným do trvalého nebo dočasného užívání. 2. Vlastní majetek ČSVOS se vytváří z členských příspěvků, z příjmů z vlastní činnosti a z dalších finančních zdrojů. 3. Majetek ČSVOS je ve vlastnictví společnosti jako celku. 4. Kontrolu hospodaření provádí kontrolor volený valnou hromadou, který předkládá kontrolní zprávu každé valné hromadě.VII. Závěrečná ustanovení 1. ČSVOS zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny členů. Hlasování může být v tomto případě na návrh výboru provedeno prostřednictvím písemného sdělení. 2. Po zrušení ČSVOS jako celku bude provedena majetková likvidace komisí stanovenou výborem. Komise rozhodne o majetku v duchu poslání ČSVOS.

THEATRUM KUKS * 22. - 25. srpna 2002
U příležitosti 300letého výročí otevření Sporckova dřevěného divadla v Kuksu (7 km od Jaroměře a 7 km od Dvora Králové) se letos od 22. do 25. srpna 2002 uskuteční nultý ročník festivalu barokního divadla, opery a hudby v celém areálu "krásného oudolí" (Rosa) v bývalých slavných kukských lázních (Kuckus-Baade), dnes Národní kulturní památka. Malá obec je místem s největší koncentrací hmotných uměleckých památek na hlavu a festival THEATRUM s hlavními pořady v kostele Nejsvětější Trojice, v hospitální jídelně, v provizorně otevřeném Comoedien-Haus a na dalších místech po obou březích Labe se chystá obnovovat nehmotné kulturní dědictví v jedinečném evropském průsečíku multijazykových a multiuměleckých aktivit. Je to i pocta geniálním vizím hraběte Sporcka, přičemž jeho význam neumenšuje ani skutečnost, že tradované zásluhy o uvedení lesního rohu do Čech a pozvání italské operní společnosti z Benátek spadají dnes do kategorie (Hanckem) konstruovaných legend.Zatímco pražské Sporckovo divadlo ("Herr Graffen Sporck Commoedien-Haus auf der Neü-Stadt unweit St. Joseph") bylo slavnostně otevřené 4. října 1701 v den hraběcích jmenin a fungovalo zde jako první samostatná divadelní budova v Praze pro veřejná představení profesionálních kočujících německých, italských a francouzských (nikoli česky hrajících!) divadelních společností (i loutkářských) až do roku 1725, kdy bylo nahrazeno novou modernější budovou se zděným průčelím, dal Sporck vystavět dřevěné divadlo i v Kuksu. Dřevěné divadlo bez oken se špičatou sedlovou střechou (cca 14 x 22 m), označované jako Comöedien-Hauß (1702), je vedle hostince U zlatého slunce a proti třem věžím s hrajícím orlojem zobrazeno už na rytinách J. Ziegera (1712 Norimberk). V roce 1724 divadlo přestavěl a vybavil stroji Innocente Bellavite, který přijel do Kuksu s Denziovou společností z Benátek. Na anonymní malbě z kukské klášterní galerie má směrem k hospitálu podsíň a na F. B. Wernerově kresbě (1752) je stále ještě dřevěnou budovou bez oken spojenou krytou chodbou s hostincem U slunce. Anonymní akvarel (kol. 1775) už žádný objekt ani zbytky divadla nezaznamenal. Sporckova přímá podpora divadlu však začíná v Kuksu už v roce 1697, kdy zde lázeňské hosty bavil loutkář Johann Christoph Neumann. Herecké společnosti hrály v Kuksu od roku 1698.Během pátečního a sobotního odpoledne (23. - 24. 8. od 12.00 do 19.00 hod.) budou probíhat představení pouličních divadel a hudebníků na patnácti místech magického Kuksu.Program na http://www.theatrum.zde.cz  nabízí několik světových premiér a jedinečných titulů: Seemann - Wasserburger - Rentzův Tanec smrti, Scarlattiho komické intermezzo Despina e Niso v realizaci Cappella Accademica, sporckovskou hru Amor Tyran, aneb Harlekýn veselý advokát (1718) od Geislerových Hofkomediantů, Skladby Vivaldiho, Bacha a Charpentiera v provedení orchestru a sboru BIONI se sólisty, barokní lovecké a pytlácké písně Vzhůru na ptáky v podání souboru Ritornello, Viaggio di Pulcinella a Cucus s Marco Manchisim, (Itálie), původní hru Proti proudu J. Tejkla jako divadelní "rekonstrukci" cesty B. Balbína v roce 1642, Musica Poetica Brno vystoupí s Vespillovým barokním kabaretem, Divadlo 7 a půl, Brno s Johannem Doktorem Faustem, Barokní tance provede Duncan -seriózní bufet, Praha, Theatrum passionale uvidíme od divadelního souboru T. Miličky z U. Brodu, Barokní troubení připravuje Trio Swida - Röllig - Ferdinand, Akademie staré hudby Brno a orchestr Primavera přivezou barokní muziku, skupina scénického šermu Abbacu dokonce zašermuje Tři mušketýry a ještě mnoho dalších. 

Stanislav Bohadlo

Vydává: Česká společnost pro výzkum 18. století (národní součást ISECS/SIEDS) Historický ústav AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9
Redakce: Hedvika Kuchařová, Jiří Mikulec

[Zpět na hlavní stránku]