Stanovy České společnosti pro výzkum 18. století

 

Základní ustanovení

  1. Česká společnost pro výzkum 18. století (dále jen ČSVOS) je dobrovolnou, otevřenou a nezávislou organizací, sdružující zájemce o vědecký výzkum problematiky 18. století.
  2. ČSVOS je právním subjektem (občanské sdružení), funguje na nekomerčním základě a je oprávněna svým jménem nabývat práv a smluvně se zavazovat.
  3. ČSVOS může vytvářet místní nebo regionální pobočky, jakož i specializované skupiny. Jejím sídlem je Praha. Adresa: ČSVOS, Historický ústav AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9.

 

 1. Poslání ČSVOS

Cílem ČSVOS je podpora interdisciplinárního výzkumu společnosti a kultury 18. století v základním časovém rámci let 1650-1815. V tomto smyslu ČSVOS:

– deleguje svého zástupce do výkonného výboru ISECS

 

 

 1. Organizační struktura a orgány ČSVS
  1. Orgány ČSVOS jsou výbor a shromáždění členů.
  2. Shromáždění členů svolává předseda nejméně jednou za dva roky, zpravidla při příležitosti konání vědecké konference. Mimořádné shromáždění členů může svolat výbor z vlastního rozhodnutí nebo povinně na návrh příslušného procenta členů ČSVOS.
  3. Shromáždění členů přijímá a pozměňuje stanovy ČSVOS, jakož i přijímá další rozhodnutí prostou většinou přítomných členů.
  4. Výbor má nejméně pět členů, v jeho čele stojí předseda. Výbor je volen na dobu dvou let.
  5. Všechny členy výboru volí shromáždění členů ČSVOS. Předsedu a další funkcionáře volí výbor ze svého středu. Předseda a místopředseda mohou ve svých funkcích pracovat maximálně dvě následující funkční období.
  6. Předseda zastupuje ČSVS navenek a řídí činnost výboru v období mezi shromážděními členů.
  7. Výbor zodpovídá shromáždění členů za hospodaření s prostředky a majetkem ČSVOS.

   

 2. Členství
  1. ČSVOS má řádné, podporující a čestné členy. Řádnými členy se mohou stát fyzické i právnické osoby. Předpokladem řádného členství fyzických osob je zpravidla odborná kvalifikace.
  2. Členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku. O nových členech výbor informuje prostřednictvím bulletinu.
  3. Řádní členové ČSVOS platí roční členský příspěvek, o jehož výši rozhoduje shromáždění členů. Podporující členové poskytují příspěvek podle svého uvážení. Čestné členy přijímá shromáždění členů na návrh výboru.
  4. Každý člen má právo:

Každý člen je povinen:

 

  1. Členství v ČSVOS zaniká:

 

V. Pobočky ČSVOS

 1. Zřízení místní nebo regionální pobočky, jakož i specializované skupiny ČSVOS je třeba písemně oznámit výboru, který tuto skutečnost registruje. Ustavení poboček nepodléhá schválení orgánů ČSVOS.
 2. Místní nebo regionální pobočky, jakož i specializované skupiny vyvíjejí aktivitu v souladu se stanovami a posláním ČSVOS.

 

 1. Majetek a hospodaření ČSVOS
  1. ČSVOS hospodaří s vlastním majetkem, může též hospodařit s majetkem svěřeným do trvalého nebo dočasného užívání.
  2. Vlastní majetek ČSVOS se vytváří z členských příspěvků, z příjmů z vlastní činnosti a z dalších finančních zdrojů.
  3. Majetek ČSVOS je ve vlastnictví společnosti jako celku.
  4. Kontrolu hospodaření provádí kontrolor volený shromážděním členů, který předkládá kontrolní zprávu každému shromáždění.

   

 2. Závěrečná ustanovení
  1. ČSVS zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny členů. Hlasování může být v tomto případě na návrh výboru provedeno prostřednictvím písemného sdělení.
  2. Po zrušení ČSVS jako celku bude provedena majetková likvidace komisí, stanovenou výborem. Komise rozhodne o majetku v duchu poslání ČSVOS.

[Zpět na hlavní stránku]


Czech Society for Eighteenth-Century Studies Constitution

 

I. General provisions

1.The Czech Society for Eighteenth-Century Studies (CSECS) is a voluntary, open and independent organization associating those interested in scholarly research relating to the eighteenth century.

2.CSECS is a non-commercial organization. It is a legal entity entitled to enter into contracts.

3.CSECS may create local and regional branches, as well as specialized groups. Its seat is in Prague. Address: CSECS, Historical Institute, Academy of Sciences, Prosecká 76, 190 00 Praha 9.

II. The Function of CSECS

In general, the Society's aim is to promote interdisciplinary research of eighteenth-century society and culture (covering the period 1650-1815). Its specific functions are:

- to propose and promote projects relating to eighteenth-century studies, and to support their realization;

- to foster contacts and coordinate research of the given period; to publish information bulletins and other publications;

- to cooperate with other national constituent societies of ISECS (International Society for Eighteenth-Century Studies); to participate in ISECS activities;

- to hold conferences;

- to seek financial support for its activities;

- to delegate its representative in the Executive Committee of ISECS.

III. Organization

1.The main representative bodies of CSECS are the Committee and the General Assembly of its members.

2.The General Assembly is summoned by the President at least once every two years, usually on the occasion of a conference. An Extraordinary General Assembly may be summoned by decision of the Committee or at the request of a certain percentage of CSECS members.

3.The General Assembly passes and amends the constitution. In order to pass, motions and resolutions require the support of a majority of members present.

4.The Committee is chaired by the President. It has at least five members who are elected for two years.

5.The Committee members are elected by the General Assembly. The President and other officers are elected by the Committee from its members. The President and Vice-President can hold office for a maximum of two consecutive terms.

6.The President represents CSECS and directs the work of the Committee in the period between General Assemblies.

7.The Committee is answerable to the General Assembly in its management of CSECS finances and property.

IV. Membership

1.CSECS has regular, supporting and honorary members. Both individuals and corporations (legal entities) are entitled to regular membership. Generally, the requirement for regular membership is academic qualification.

2.Membership is created on the day of paying membership fees. The Committee publicizes the names of new members in the information bulletin.

3.Regular CSECS members pay an annual membership fee. The amount is decided by the General Assembly. Supporting members contribute at their discretion. Honorary members are accepted by the General Assembly on recommendation by the Committee.

4.Every member is entitled

- to participate in the activities of CSECS

- to vote and be elected into the representative bodies of CSECS

Every member is required

- to respect the constitution of CSECS

- to pay membership fees

5.Membership ceases by

- the member's written announcement

- non-payment of membership fees to the date appointed by the Committee

- in special circumstances (e.g. breaking the CSECS statutes) by request of the Committee. This must be agreed by a two-thirds majority of the members present at the Assembly.

V. CSECS branches

1.The Committee registers local and regional branches, as well as specialized groups, about whose creation it must be informed in written form. The creation of branches is not subject to agreement by the representative bodies of CSECS.

2.The activities of the local and regional branches, as well as specialized groups, must be in keeping with the CSECS constitution and its aims.

VI. Property and finance management

1.CSECS manages its own property. It may also manage property entrusted to permanent and temporary care.

2.Its own property is created by income from membership fees, its activities, and other financial sources.

3.CSECS property is owned by the Society as a whole.

4.CSECS finance and property management is subject to regular review by an inspector elected at the General Assembly of members. The inspector reports to the General Assembly.

VII. Concluding principles

1.CSECS may be dissolved by decision of a two-thirds majority of members. In this case, elections may, at the request of the Committee, be conducted by means of a written announcement.

2.After dissolution, any property owned by CSECS shall be disposed of by a comission nominated by the Committee. The property shall be devoted to furthering the aims as defined above.

 [Back to Main]


 

Statuts de la Société Tcheque d'Études du Dix-huitieme siecle

 

 I. Dispositions générales

 

1. La Société Tcheque d'Études du Dix-huitieme siecle (CSVOS) est une organisation volontaire, ouverte et indépendante. Elle associe les chercheurs s'intéressant a la problématique d'études du XVIIIeme siecle.

2. La CSVOS est un sujet de droit (l'association civique). Elle fonctionne sur la base non-commerciale, et est autorisée d'acquérir en son nom les droits et s'engager par les contrats.

3. La CSVOS peut fonder les filiales locales ou régionales, ainsi que les groupes spécialisés. Son adresse est: CSVOS, L'Institut d'Histoire de l'Académie des Sciences de la République Tcheque, HU AVCR, Prosecka 76, CZ - 190 00 Praha 9, République Tcheque.

 

II. Buts de la CSVOS

 

La CSVOS a pour but de favoriser la recherche interdisciplinaire de la société et de la culture du XVIIIeme siecle dans la période des années 1650-1815. Dans ce sens la CSVOS:

- propose et soutient les projets étant en rapport avec l'objet d'intéret de la CSVOS, et aide a leur réalisation

- coordonne les contacts et facilite la communication des idées dans le domaine d'études dix-huitiemistes; fait paraître, dans les limites de ses possibilités, un bulletin d'information et d'autres publications

- développe la collaboration avec les autres sociétés nationales associées dans la Société Internationale d'Études du Dix-huitieme siecle (SIEDS), et participe a l'activité de la SIEDS

- organise les conférences scientifiques

- s'applique a obtenir les moyens financiers afin de pouvoir soutenir son activité

- envoie son délégué au Comité exécutif de la SIEDS

 

III. Structure d'organisation et les organes de la CSVOS

 

1. Les organes de la CSVOS sont le comité et l'assemblé des membres.

2. Le président de la CSVOS convoque l'assemblé des membres au moins une fois dans deux ans, en général a l'occasion d'une conférence scientifique. Le comité peut convoquer de sa propre décision un assemblé extraordinaire des membres. Il doit le convoquer obligatoirement si un certain pourcentage des membres de la CSVOS le propose.

3. L'assemblé des membres prend les décisions concernant les statuts de la CSVOS et leurs changements, ainsi que d'autres choses, par la simple majorité des voix des membres présents.

4. Le comité a au moins cinq membres, le président étant a sa tete. Le comité est élu pour une période de deux ans.

5. L'assemblé des membres vote tous les membres du comité de la CSVOS. Le comité vote de son sein le président et les autres fonctionnaires. Le président et le président-adjoint peuvent assurer leurs fonctions au maximum pendant deux périodes successives du mandat.

6. Le président représente la CSVOS a l'extérieur, et dirige le travail du comité dans la période entre les assemblés des membres.

7. Le comité répond a l'assemblé des membres de la maniere dont il gere les moyens financiers et les biens de la CSVOS.

 

 

 

IV. Qualité de membre de la CSVOS

 

1. La CSVOS a les membres ordinaires, mécenes et honoraires. Les personnes physiques, ainsi que les personnes de droit, peuvent devenir les membres ordinaires. La qualité de membre ordinaire suppose généralement chez les personnes physiques une qualification spéciale dans la recherche dix-huitiemiste.

2. La qualité de membre s'acquiert le jour du paiement de la cotisation d'adhérent. Le comité informe par l'intermédiaire du bulletin des nouveaux membres de la CSVOS.

3. Les membres ordinaires de la CSVOS payent une cotisation annuelle d'adhérent. L'assemblé des membres décide de la hauteur de cette cotisation. Les membres mécenes décident eux-memes de la hauteur de leur contribution. L'assemblé des membres accueille, suivant la proposition du comité, les membres honoraires.

4. Chaque membre a droit de:

- participer aux activités de la CSVOS

- voter et etre élu dans les organes de la CSVOS

Chaque membre a l'obligation de:

- respecter les statuts de la CSVOS

- payer les cotisations d'adhérent

5. On cesse d'etre membre de la CSVOS:

- par une information écrite portant sur sa résignation a la qualité de membre de la CSVOS

- par le fait d'avoir manqué au payement de la cotisation d'adhérent dans le délai indiqué par le comité

- dans un cas extraordinaire, par exemple a cause d'une infraction faite aux statuts de la CSVOS, ou bien par la décision de l'annulation de la qualité de membre selon la proposition du comité; pour qu'une telle décision soit prise il faut de l'accord de deux tiers des membres présents a l'assemblé

 

V. Filiales de la CSVOS

 

1. La fondation d'une filiale locale ou régionale de la CSVOS, ainsi qu'un groupe spécialisé de cette société, doit etre annoncée par écrit au comité qui l'enregistre. La fondation des filiales ne dépend pas de l'accord des organes de la CSVOS.

2. Les filiales locales ou régionales, ainsi que les groupes spécialisés, développent leur activité conformément aux statuts et aux buts de la CSVOS.

 

VI. Biens et gestion des moyens de la CSVOS

 

1.La CSVOS gere ses propres biens. Elle peut aussi gérer les biens qui lui étaient confiés pour son usage permanent ou provisoire.

2. Les propres biens de la CSVOS se composent des cotisations d'adhérents, des revenus de l'activité de la CSVOS et des autres moyens financiers.

3. Les biens de la CSVOS appartiennent a la colectivité de cette société.

4. Le contrôle de la gestion des biens de la CSVOS se fait par un contrôleur élu par l'assemblé des membres. Ce contrôleur présente un rapport de contrôle a chaque assemblé.

 

VII. Dispositions finales

 

1. La CSVOS cesse d'exister par la décision de deux tiers des membres. Dans ce cas la, le vote peut etre fait, suivant la proposition du comité, par l'intermédiaire d'un message écrit.

2. Apres la disparition de la CSVOS une commission établie par le comité va s'occuper de la liquidation de ses biens. Cette commission décidera des biens conformément a la mission de la CSVOS.

[Home]