HOME: Gate* Metelka*Juenger*Letzel*Oratoria* Houslaři*Fukač* Mysliveček*Kantor* Vysokokohout*Seminar 2000*18. století*Náchodsko

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

II. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO

HOUSLAŘSKÉHO FESTIVALU VĚNCESLAVA METELKY

1.

Cílem mezinárodní soutěže při festivalu V. Metelky je možnost konfrontace světového houslařského umění a setkání všech lidí, kteří mají rádi housle. Soutěž se koná v Náchodě (Česká republika), v městě, kde se zakladatel české krkonošské houslařské školy Věnceslav Metelka (1807 - 1867) v roce 1829 učil. Soutěž proběhne v historickém secesním objektu hotelu a divadla Beránek 29. dubna - 2. května 2004 za osobní přítomnosti soutěžících, protože spočívá

 

a) v předložení kompletního nového nástroje - houslí (model Antonio Stradivari)

b) v soutěži ve zručnosti - tj. v řezbě hlavice na místě. Pro soutěžící je povinná.

 

2.

Soutěž je otevřena pro všechny profesionálně působící houslaře a učně bez ohledu na národnost, pohlaví a věk. Přihlášky k účasti musejí být odeslány do 30. 12. 2003 (podle poštovního razítka). Přihláška (viz dále ) musí být kompletně vyplněná, přičemž podpis potvrzuje respektování pravidel tohoto řádu. K žádosti musí být přiložen doklad potvrzující, že účastník je profesionální houslař, tovaryš nebo žák houslařské školy

3.

Každý soutěžící může předložit maximálně 2 (dvoje) housle. Nástroj (nástroje) musí být postaven v roce 2003 nebo později.

4.

Nástroje nebudou do soutěže přijaty, jestliže:

1) byly oceněny cenou v jiné národní či mezinárodní soutěži

2) vykazují imitaci starých vzorů ( záměrné staření)

3) vykazují znaky strojního opracování

4) mají výstřední ozdoby, barvy nebo dřevo, které odporuje tradici

5.

Soutěžící není omezen v použití strun, které se nejlépe hodí k nástroji předloženému do soutěže.

6.

Porota bude mezinárodní, nejméně pětičlenná, sestavená z houslařů a hudebníků. Organizátoři zajistí jmenování porotců do 1. února 2004 a oznámí jejich jména sdělovacím prostředkům.

7.

Vzhledem k tomu, že soutěž je z pedagogických důvodů neanonymní, každý z účastníků si přiveze nástroj model Antonio Stradivari na soutěž sám a v den zahájení soutěže 29. 4. 2004 předá nástroj (nástroje) v kanceláři organizačního výboru (Městské divadlo, nám. TGM, Náchod). V každém nástroji musí být vlepena podepsaná viněta výrobce. Na tento nástroj (nástroje) obdrží potvrzení o převzetí. Soutěžní místnost bude otevřena pro převzetí nástrojů jen pro soutěžící od 15.00 do 19.00. Po celou dobu soutěže budou nástroje pod policejní ochranou. V případě nutné opravy, může soutěžící houslař nástroj pod dohledem opravit. 

8.

První den soutěže (April 29, 2004) předá každý účastník v době od 15.00 do 19.00 soutěžní nástroj a obálku, která bude obsahovat:

- Jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, adresu, telefon, datum a místo zhotovení nástroje (opus)

- Tři původní viněty náležitě vyplněné a podepsané

- Stručný profesionální životopis v angličtině nebo češtině (max. 30 řádek), 2 barevné fotografie soutěžícího velikosti 10 x 15 cm podepsané na rubu.

- Sadu strun téže značky, které jsou na nástroji.

Účastník zároveň zaplatí v hotovosti účastnický poplatek ve výši € 50.00 (nebo ekvivalent).

9.

Porota bude hodnotit umělecko řemeslné zpracování a tónovou kvalitu a bude postupovat takto: Každý porotce bude mít svůj bodovací protokol, do něhož zapíše body po každém kole a za každé hodnocení se podepíše. Udělené body po jednotlivých kolech budou zveřejněny.

10.

Umělecko řemeslnou kvalitu bude porota posuzovat v 1. kole (30. 4. 2004) a bude hodnotit zejména technickou úroveň práce, konstrukci, kvalitu laku, styl a charakter práce, výběr materiálu. CELKEM MAX 120 bodů.

Zvukovou kvalitu při sólové hře posoudí porota při 2. kole (1. 5. 2004) veřejně pod přiděleným číslem. CELKEM MAX 50 bodů.

Zvukovou kvalitu při komorní hře posoudí porota při 3. kole (2. 5. 2004) veřejně pod novým přiděleným číslem CELKEM MAX 50 bodů.

 

11.

Soutěž v řezbě hlavice s količníkem model Stradivari - je přístupná veřejnosti a pro soutěžící je povinná. Soutěž proběhne dne 30. dubna 2004 od 8.00 do 23.00 hodin. Každý účastník si přiveze vlastní nářadí i materiál (javor), který může být předřezán k liniím šneku s hrubě vypracovaným količníkem a s nakresleným modelem (viz obrázek). Polotovar může být opracován rašplí a pilníkem, na dokončení hlavice při vlastní soutěži lze použít už jen houslařský nůž, dláta a pilku. Elektrická nářadí a smirkový papír jsou vyloučené. Každý účastník bude mít k dispozici stůl, židli a stolní lampu. Soutěž v řezbě hlavice není soutěží v rychlosti, ale v kvalitě, modelu a v použitém materiálu. Je na každém účastníkovi, jaký postup práce zvolí, jak uchytí polotovar. Doporučujeme svěrku (svěrky). Před zahájením soutěže bude do každého materiálu vypálena soutěžní značka.

12.

Při hodnocení umělecko řemeslné kvality bude porota posuzovat technickou úroveň ruční práce, zpracování modelu a volbu materiálu. CELKEM MAX 40 bodů. Udělené body za soutěž ve zručnosti přičte porota k soutěži předložených nástrojů (soutěž pod písmenem a). Soutěž ve zručnosti bude přístupná veřejnosti. Soutěžící budou mít v místnosti zajištěno bezplatné občerstvení.

13.

Ceny soutěže

1. cena .......................... €3,000.00

2. cena ...........................€2,000.00

3. cena ...........................€1,000.00

4. cena .......................... mistrovský housl. smyčes ODLAS

5. - 8. cena ......................kvalitní houslařský materiál

Cena za nejlepší hlavici v soutěži zručnosti ....€1,000.00

Cena Věnceslava Metelky darovaná ředitelem festivalu za nejlepší hlavici 

Cena starosty města Náchoda nejmladšímu účastníkovi (do 30 let věku podle stavu k 29. 4. 2004) podle dosažených bodů

Zlatá medaile za tón

Zlatá medaile za práci

Všichni účastníci do 20. místa obdrží diplom a věcné ceny

Všichni účastníci obdrží účastnický diplom

14.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny dne 2. května 2004 na slavnostním banketu v 15. 00 hodin, kde proběhne přátelská diskuse mezi soutěžícími a porotci nad jednotlivými nástroji. Soutěžní nástroje si účastníci vyzvednou po diskusi mezi 17.00 - 19.00 hodin. Ceny budou slavnostně předány na houslařském bále od 20.00 hodin. Vítězná soutěžní hlavice (šnek) zůstává se jménem autora pořadateli soutěže v jeho sbírkách, vítěz v řezbě hlavice získá náhradou kvalitní materiál na novou hlavici.

15.

Výroky poroty jsou konečné. Soutěžní řád se vydává v češtině a pro zahraniční účastníky také v angličtině. Ve sporných případech je závazná česká verze.

---------------------------------------------------------

Adresa: SPOLEČNOST VĚNCESLAVA METELKY C/O
GATE 
Dr. Stanislav Bohadlo, sekretář
549 12 VYSOKOV 136
ČESKÁ REPUBLIKA
www.jmc.cz/stan/metelka; bohadlo@jmc.cz 

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA II. MEZINÁRODNÍ HOUSLAŘSKÉ SOUTĚŽI VĚNCESLAVA METELKY

Níže podepsaný ............................……………
narozen (den/měsíc/rok) ..………….
bytem v ........................čp. .........
Ulice ...............................................................
Stát ........................................

 ŽÁDÁ

o možnost účasti na 1. Mezinárodní houslařské soutěži Věnceslava Metelky s níže uvedeným nástrojem (nástroji):

Housle (počet slovy):

Prohlašuji tímto, že znám Soutěžní řád, který mi byl zaslán, a že souhlasím s jeho zněním bez výhrad. Musí být přiloženo prohlášení, potvrzující, že houslařství je provozováno podle platných zákonů v dotyčné zemi nebo potvrzující povolání houslaře, které podepíše sám houslař.

 

..........................

čitelný podpis

N.B. Vrátit nejpozději do 30. prosince 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULATIONS

FOR THE 2nd INTERNATIONAL VIOLIN-MAKING COMPETITION OF "VĚNCESLAV METELKA"

1.

The aim of the 2nd INTERNATIONAL VIOLIN-MAKING FESTIVAL & COMPETITION OF "VĚNCESLAV METELKA" is to share the opportunity to confront the world violin-making art, and to bring together the international community of those who like violin. The Competition will take place in Náchod (Czech Republic, 140 km NE of Prague), where the founder of Czech Krkonoše Violin-Making School Věnceslav Metelka (1807 - 1867) started his apprenticeship in 1829. The Competition will be held in a historical Art Nouveau Style building of Theater & Hotel Beránek between  April 29 - May 2, 2004  by the presence of all competitors and is composed of

a) submitting a complete brand new instrument - violin (model Antonio Stradivari)

b) a Competition in workmanship - i.e. scroll and pegbox carving at place. It is obligatory for all competitors.

2.

The Competition is open to all professionally active violin-makers and apprentices, irrespective of nationality, sex and age. The application for participation must be sent not later than December 30, 2003 (as corroborated by the postage date stamp). The Application Form (see below) must be properly completed, while the signature implies acceptance of the rules laid down in these Regulations. The Application Form must be supported by the document showing that the applicant is professional violin-maker, apprentice or pupil of violin-makers school.

3.

No competitor may submit altogether more than 2 (two) violins. The instrument(s) must have been constructed in 2003 or later.

4.

Instruments will not be admitted to the Competition if they:

1) have been awarded prizes in other national or international competitions

2) show imitating antique specimens (artificial aging)

3) show features of mechanical working

4) show extravagant decorations, colors or wood which depart from the traditional

5.

The competitor is not limited in applying strings which are suitable for the instrument(s) entered for the Competition.

6.

The Jury will be international, at least five people, composed of expert violin-makers and instrumentalists. The Organizing body will arrange for nomination of the Jury and its Chairman not later than February 1, 2004 and will give the notice to media.

7.

Since the Competition is from pedagogical reasons not anonymous, each participant must bring his instrument(s) (model Stradivari) personally and hand it on 29 April 2004 at the organizing body Office, Městské divadlo (Town's Theater), T. G. Masaryk Square, Náchod). Each instrument must be provided inside with an original signed label of the producer. The competitor will receive a Declaration Form per one instrument approving delivery. The Office will be open for handing the instrument(s) only for competitors between 3 p.m. and 7 p.m. The instrument(s) will be guarded by police during the competition. In case of minor modifications necessity the competitor will be allowed to do it under supervision. 

8.

The very first day of the Competition (29th April 2004) each competitor will hand together with his instrument(s) between 3 p.m. and 7 p.m. an envelope containing:

- First name, last name, date & place of birth, nationality, full address, phone, date & place of the instrument's construction

- Three original labels, duly completed and signed

- Brief Curriculum of the competitor in English (up to 30 lines), 2 color competitor's photos 10 x 15 cm signed on the back.

- Spare set of strings the same as those set on the instrument

Each participant will pay in cash the Entrance Fee of € 50.00 (or equivalent).

9.

The Jury will be judging the artistic-constructive and acoustic qualities, and will proceed as follow: each Jury member will keep his own Rating Form, where points after each selection will be recorded and signed. The given points will be published after each selection.

10.

The Jury will evaluate the artistic-constructive quality in the first selection (April 30, 2004), mainly technical level of the handiwork, assembling, varnish quality, style and character of work, choice of wood. MAXIMUM 120 POINTS.

Acoustic qualities - "solo" will be judge in the second selection (May 1, 2004) publicly, each instrument under the given number.
MAXIMUM 50 POINTS.

Acoustic qualities - "accompanied by piano" will be judged in the third selection (May 2, 2004) publicly, each instrument under the newly given number. MAXIMUM 50 POINTS.

11.

The competition in workmanship - i.e. scroll and pegbox carving (model Stradivari) is open to public and is obligatory for competitors. The Competition will take place on August 30, 2004 between 8 a.m. and 23 p.m. Each competitor will bring his own tools and wood (maple) which may be pre-sawed up to scroll lines and may have roughly elaborated pegbox and drawn model lines (see picture). The semi-manufactured scroll may be worked up by rasp and file, to finish the scroll and pegbox at the Competition itself only violin-maker knife, chisels and saw may be used. Any electricity-powered tools and emery paper are excluded. The Competition in scroll and pegbox carving is not a Competition in speed but in quality, model and chosen wood. It is everyone's decision which method will he (she) apply and how will be the wood fixed. We recommend the vice(s). The mark will be burned into the material before the Competition's beginning.

12.

While judging the artistic-constructive quality of the carved scroll and pegbox the Jury will evaluate technical level of the handiwork, model and choice of wood. MAXIMUM 40 POINTS. The given points from Competition in workmanship will be added to those given for the submitted instruments (Competition sub "a"). Competition in workmanship will be open for public. Competitors will be provided with free refreshment.

13.

Competition Prizes

1st Prize.......................... €3,000.00

2nd Prize...........................€2,000.00

3rd Prize...........................€1,000.00

4th Prize .......................... ODLAS master-bow

5th - 8th Prize...........quality violin material

Special prize for the best carved scroll ..€1,000.00

Věnceslav Metelka Prize awarded by the Festival & Competition Director for the best carved scroll 

City of Náchod Mayor's Prize for the best young participant (under 30 years of age as by April 29, 2004)

Gold Medal for the best tone

Gold Medal for the best work

All first twenty participants will be aworded with a Diploma and prize

All the participants will be aworded with a Participation Diploma

14.

The results of the Competition will be announced on May 2, 2004 at the Festive Banquet at 3 p.m., where the participants will be able to discuss friendly given points with the Jury members. The participants will withdraw the competing instruments after discussion between 5 p.m. and 7. p.m. The Prize-giving Ceremony will take place at the Violin-Makers Ball beginning at 8 p.m. The winning scroll with the author's name will remain in the collection of the Organizing body, the winner will be reimbursed with quality material for the new scroll.

15.

The Jury's decisions will be final. These Regulations are published in the Czech language, for convenience of foreign competitors in English, too. In case of any controversial interpretation only Czech text will be valid.

----------------------------------------------------

 Address: "VĚNCESLAV METELKA" SOCIETY C/O
GATE 
Dr. Stanislav Bohadlo
549 12 VYSOKOV 136
CZECH REPUBLIC
www.jmc.cz/stan/metelka; bohadlo@jmc.cz 

APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE 2nd "VĚNCESLAV METELKA" INTERNATIONAL VIOLIN-MAKING COMPETITION

The Undersigned ...............................
resident in .................................………
born (MM/DD/YY) ………………………
Street ........................No .............
Country .......................................

 ASKS

to take part in the 2nd "Věnceslav Metelka" International Violin-Making Competition with the instrument(s) listed below:

Violin (no of instruments):

I that declare I have taken note of the Regulations sent to me and to accept them in their entirely without any reserve. A declaration must be included stating that the violin-making activity is carried out according to the regulations of the country he (she) lives in or for the occupation of violin-maker, to be signed by the violin-maker himself.

......................

legible signature

N.B. To be returned by and not later than December 30, 2003