HOME: Gate* Metelka*Juenger*Letzel*Oratoria* Houslaři*Fukač* Mysliveček*Kantor* Vysokokohout*Seminar 2000*18. století*NáchodskoDoc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. (*1953)
Citizen of the World

 

 

 

vyučované předměty na katedře hudební výchovy PF VŠP v Hradci Králové: 

Dějiny světové hudby, dějiny české hudby, dějiny hudby 20. století, lidová píseň, úvod do estetiky, úvod do hudební sociologie, vedení diplomních prací

Courses taught at Music Dept. of  Pedagogical University of Hradec Králové (Czech Rep.):

General Music History, Czech Music History, Twentieth Cent. Music, Folk Music, Introduction into Music Aesthetics, Introduction into Music Sociology, thesis tutoring

vzdělání:

1973 - Gymnázium Náchod

1978 - Filozofická fakulta  Masarykovy univerzity Brno (hudební věda - historie)

1980 - FF MU Brno, PhDr. disertační práce “B. Artophaeus - učitel B. M. Černohorského” a rig. zkouška

1983 - AMU Praha, postgraduální kurz hudební teorie

1995 - Ústav hudební vědy ČAV Praha, CSc. (kandidát věd o umění), disertační práce “Josef Mysliveček v dopisech

2007 - UP Olomouc, docent  hudební teorie a pedagogiky, habilitační spis "Giovanni Giacomo Komarek Boemo (1648-1706), hradecký nototiskař v Římě"

Curriculum:

1973 - Gymnasium Náchod

1978 - Masaryk University Brno, Humanities (musicology - history)

1980 - MU Brno, PhDr. dissertation “B. Artophaeus - Teacher of B. M. Czernohorsky” plus Doctor exam


1983 - Music Accademy Prague, graduate program of Music Theory
1995 - Institute of Musicology of the Czech Accademy of Sciences, Prague, CSc. (candidatus scientiae), dissertation “Josef Mysliveček Through Letters

2007 - Palacký University Olomouc, Assocviate Professor of Music Theaory and Pedagogy, disertation "Giovanni Giacomo Komarek Boemo (1648-1706), Music Printer from Hradec Králové in Rome"

pedagogické působení:

1979 - historicko estetické disciplíny na hudební katedře PF UHK v Hradci Králové

1998/99 - jako Fulbright Scholar-in-Residence na McCook Community College, NE výuka klasické kytary, dějin české hudby, dirigent Concert Bandu

1990 - 2005 výuka angličtiny, italštiny (Gate Náchod)

Teaching Experience:

1979 - History/Aesthetics oriented courses at Music Dept. at Hradec Králové University

1998/99 -  Fulbright Scholar-in-Residence at McCook Community College, NE: classical guitar lessons, Czech Music History, Conductor of  Concert Band

1990 - 2005 teaching English, Italian (Gate Náchod)

nejdůležitější vědecké a umělecké aktivity:

1981 - 1986 dramaturg Symfonického orchestru Hradec Králové

1985/86 - studijní pobyt v Itálii jako stipendista italského Ministero degli Affari Esteri, Řím, Florencie, Bologna, Benátky, Milán, Modena, Parma, Neapol, Palermo, téma: česko-italské hudební styky 17. a 18. století

1986 - dosud mezinárodní muzikologické konference (Pražské jaro, brněnské Kolokvium, Regensburg, Köln am Rhein, Bergisch Gladbach, Chemnitz-Zwickau, Ottawa, Warszawa, Mainz, Colorado Springs, CO, Santa Barbara, CA, Milledgeville, GE)

1989 - dosud člen Asociace hudebních umělců a vědců

1989 - monografie Josef Mysliveček v dopisech, Opus musicum Brno (čsp. + knižní vyd.)

1993 - 95 český dramaturg Sächs.- Böhm. Musikfestival

1993 - studijní pobyt v SRN (Deutsche akademischer Austauschdienst), Institut für Musikwissenschaft, Universität München - myslivečkiana

1993 - studijní pobyt Florencie, Hertford u Londýna

1995 - badatelský pobyt ve Vídni (Österreichischer Austauschdienst) na Inst. f. Mw. (Černohorský, Mysliveček, Vaňhal, cesta Karla VI. do Prahy aj)

1996 - konference v Ottawě: The Violin- and Lute-Makers from Graz in the Seventeenth and Eighteenth Centuries
1996 - heslo "Mysliveček" pro
Neue Deutsche Biographie, Bavorská Akademie věd a umění, Mnichov

1996 - kolokvium Brno: Styria - ”The Third” Home for Bohuslav Matěj Černohorský?(When, Where and Why did Padre Boemo Die?)

1996 - 2000 dramaturg festivalu Oratoria pro millenio, Náchod

1997 - 1998 překladatel a člen redakční rady učebnice Filologia musicale, FF UK Praha

1998 -2000 grant ministerstva kultury: J. Mysliveček, Tématický katalog (vokálně-instr. dílo)

1998 - 2001 člen vědecké rady Ústavu pro hudební vědu ČAV Praha

1998/99 - jako Fulbright Scholar-in-Residence v McCook, NE dirigent komorního orchestru Chamber of Music, kytarové recitály

1998 vyhlášen týdeníkem Weekend (McCook, NE) Sólistou roku 1988

1999 cena Honored Artist od festivalu Buffalo Commons, McCook, NE

2002 -dosud zakladatel a um. ředitel festivalu barokního divadla, opery a hudby THEATRUM KUKS

2008 - člen habilitačních komisí na UP Olomouc, Ostravské univerzity, MU Brno

Selection of Achievements:

1981 - 1986 Program Director of State Philharmony Hradec Králové

1985/86 - Research  scholarship in Italy (Ministero degli Affari Esteri) Rome, Florence, Bologna, Venice, Milan, Modena, Parma, Naples, Palermo: Czech-Italian Music Contacts in 17th and 18 Centuries

1986 - Int´l Musicological Conferences (Prague Spring, Colloquium Brno,  Regensburg, Köln am Rhein, Bergisch Gladbach, Chemnitz-Zwickau, Ottawa, Warszawa, Mainz, Colorado Springs, CO, Santa Barbara, CA, Milledgeville, GE)

1989 - Czech Artists and Musicologists Association, member
1989 - Josef Mysliveček Through Letters”, Opus Musicum Brno (magazine + book version)

1993 - 95 Czech Program Director for  Sächs.- Böhm. Musikfestival
1993 - Research Scholarship in Germany (Deutsche akademischer Austauschdienst), Institut für Musikwissenschaft, Universität München - "myslivečkiana"
1993 - Research in Florence and Hertford (London)

1995 - Research Scholarship in Austria (Österreichischer Akademische Austauschdienst) at Inst. f. Mw. University of Vienna (Černohorský, Mysliveček, Vaňhal, Charles´ VI  Trip to Prague)
1996 - Ottawa Conference: The Violin- and Lute-Makers from Graz in the Seventeenth and Eighteenth Centuries
1996 - Article  "Mysliveček" for
Neue Deutsche Biographie, Beyerische Akademie, Munich

1
996 - Colloquium  Brno Styria: ”The Third” Home for Bohuslav Matěj Černohorský?(When, Where and Why did Padre Boemo Die?)

1996 - 2000 Program Director of  Oratoria pro millenio Festival, Náchod

1997 - 1998 Translations and Editorial Board Member for the Czech Edition of Filologia musicale, Charles University, Prague
1998 -2000 Ministry of Culture Grant: J. Mysliveček, Thematic Catalog (vocal-instrumental works)

1998 - 2001 member of  the Council at the Institute of Musicology, Czech Science Accademy Prague

1998/99 -Fulbright Scholar-in-Residence in McCook, NE, Conductor of Chamber of Music orchestra, Classical guitar recitals

1998 Elected by readers of weekly Weekend (McCook, NE) Soloist Of the Year 1988

1999  Honored Artist from festival Buffalo Commons, McCook, NE

2002 - Founder and Artistic Director of THEATRUM KUKS, Festival of Baroque Theatre, Opera and Music

2008 - Member of  the degree commissions at UP Olomouc, Ostrava University, MU Brno

ostatní aktivity:

1987 - 2006 jako tlumočník, manažer a popularizátor české hudby na turné se sborem JITRO (SRN, Anglie, Francie, Benelux, Itálie, USA, Japonsko a Hong-Kong, Čína)

1990 - dosud výuka jazyků, editor a vydavatel firmy Gate Náchod

1990 - 1998 volený člen obecního zastupitelstva ve Vysokově

1990 -  interviewer mezinárodní organizace SERVAS pro východní Čechy, oficiální zástupce YMCA ICCP pro ČR (1990 - 2005)

1992 - státní zkouška z angl. (další jazyky: němčina, italština, ruština, polština, slovenština, latina)

1992 - 94 šéfredaktor regionálního měsíčníku Novina

1997 - 2008 sekretář mezinárodního houslařského festivalu V. Metelky v Náchodě (grant ministerstva kultury na vydání publ. Hammerl,  Houslařské laky)

1997 - studie E. Tauwitzes Notizbuch uveřejněná v knize Die Musik der Deutschen im Osten 6, Gudrun Schröder Verlag 1994 byla oceněna mezi nejlepšími vědeckými výsledky fakulty

1999 - 2000 příprava a realizace Roku Jana Letzela


1999 - 2002 webmaster České společnosti pro výzkum 18. století a oficiálních stránek Českých houslařů

 

2010 - 2012 THEATRUM KUKS jako partner mezinárodního projektu dvouleté školy commedia dell´arte MASK ON STAGE; od 9. 3. 2011 v Kuksu

 Other Activities:

1987 - 2006 Interpreter, manager and speaker for JITRO children choir (Germany, England, France, Benelux, Italy,  USA, Japan and Hong-Kong, China)


1990 - English and Italian teacher,  editor and publisher for Gate Náchod

1990 - 1998 Elected member of local town council in Vysokov

1990 - Interviewer of SERVAS for E Bohemia, Official YMCA ICCP for the Czech Rep. (1990 - 2005)


1992 - English State Exam (other languages: German, Italian, Russian, Polish, Slovak, Latin)

1992 - 94 Chief Editor of Novina newspaper

1997 - 2008 Secretary of the Int´l V. Metelka Violin-Makers Festival in Náchod (supported by Ministry of Culture grant por publishing Hammerl, Violin Varnishes)

1997 - Study E. Tauwitzes Notizbuch published in Die Musik der Deutschen im Osten 6, Gudrun Schröder Verlag 1994 rewarded as the best College published work 

1999 - 2000 Preparing and realizing  The Jan Letzel´s Year

1999 - 2002webmaster of the Czech Society for Eighteen Century Research
sites, and of the Official Czech Violin-Makers Site

 
2010 - 2012 THEATRUM KUKS jako partner mezinárodního projektu dvouleté školy commedia dell´arte MASK ON STAGE; od 9. 3. 2011 v Kuksu

 

Dr. George Mihel, president, Benjamin Johnson, Nebraska Governor, Stan Bohadlo, Dr. Paul Dauphinais, Campus Dean, Kirt Rubble, Dean of student services at McCook Community College graduationDoc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
544 43 Kuks 53
Czech Republic

Winter address:
549 12 Vysokov 136
Czech Republic

 http://www.jmc.cz/stan

 mobil: +420 - 602 - 470 459
 tel/fax: +420 - 441 - 236 15
 E-mail: bohadlo@jmc.cz
 ICQ: 9280076

Castle Rock, KS
Massacre Canyon, NE
Koledy v McCook, NE

                                                                                                    McCook Community College Graduation, May 1999