HOME: Gate* Metelka*Juenger*Letzel*Oratoria* Houslaři*Fukač* Mysliveček*Kantor* Vysokokohout*Seminar 2000*18. století*Náchodsko

ČEŠTÍ  HOUSLAŘI / CZECH VIOLIN-MAKERS 

oficiální stránka Kruhu houslařů / Official Site of The Czech Association of Violin Makers 
Předseda/Chairman: Karel Vávra, mistr houslař
 Radlická 99
 150 00 Praha 5
  Tel.:
02/551553996

[Seznam/List] [Soutěže/Contests] [Sbírky/Collections] [Texty/Texts] [Linky/links] [Dotazník] [Metelka] [Zprávy]Kužel Vilém
Pilař Tomáš
Pilař Vladimír 
Pilař Karel 
Joo Jaromír
Kůs Frant.
Milan Oubrecht
Slawinski Stanislav
Kruh umělců houslařů (dnes při Asociaci hudebních umělců a vědců)  byl založen v roce 1958, aby navázal na zaniklé Společenstvo výrobců hudebních nástrojů (1920 - 1939 a 1945 - 1948). Posláním Kruhu bylo udržet houslařské umění jako svobodné povolání v nepříznivých podmínkách znárodněné výroby.  Po roce 1989 se Kruh transformoval do prestižní organizace s cílem ochraňovat tvůrčí práci a podporovat umělecké houslařství. . "Kruh sdružuje profesionální houslaře, smyčcaře a restaurátory smyčcových hudebních nástrojů. Členství předpokládá vysoce kvalitní uměleckou houslařskou práci a odbornou úroveň. ... Není cílem Kruhu sdružit co nejvíce houslařů, nýbrž pouze ty nejlepší. Členství v Kruhu je jistým vyznamenáním a oceněním kvalit houslaře a je jeho dobrou vizitkou na veřejnosti" (§ 3 Organizačního řádu)


JEDNOU PROVŽDY VYPLŇTE A PAK UŽ JEN ODKAZUJTE  KLIENTY A NOVINÁŘE NA
http://www.jmc.cz/stan/vlno

Seznam aspiruje na oficiální stránku Kruhu českých houslařů a má za cíl soustředit kontakty, shromáždit informace o české houslařské škole (i nečlenů) a zprostředkovat reklamu jednotlivcům i organizaci do zahraničí. Může značně ušetřit i poštovné při vyhlašování společných akcí a zprostředkování informací o soutěžích, výstavách apod. Stránka počítá i se shromažďováním houslařských linek. Údaje budou uveřejněny v češtině (na požádání anglicky, německy, italsky).

CENÍK SLUŽEB

Základní záznam (1 html stránka) vč. 4 obrázků 500,-  jednorázově
Za každý další obrázek při tvorbě stránky 100,-  jednorázově 
Za každou vyžádanou aktualizaci po dohotovení  200,-
Překlad základní stránky do cizího jazyka (A,N,I) 300,- jednorázově
Složitější stránky s odkazy, texty, překlady na základě dohody

Dotazník i fotografie (formát .jpg) mohou být zaslány e-mailem nebo doporučenou poštou (texty i obrázky mohou být na disketě nebo v podobě strojopisného textu a fotografií) s ústřižkem složenky o zaplacení příslušné částky na adresu:

PhDr.
S. Bohadlo
sekretář Festivalu Věnceslava Metelky
549 12 Vysokov 136
bohadlo@jmc.cz


ORIENTAČNÍ DOTAZNÍK (číslujte prosím odpovědi a zkopírujte nebo použijte nový list papíru)

1) Jméno:

2) Příjmení:

3) Rodné příjmení:

4) Datum narození:

5) Místo narození:

6) Adresa: 1. ateliéru (Ulice, č. domu, PSČ, město, země):
                  2. bydliště (Ulice, č. domu, PSČ, město, země):

7) Kontakt (Telefon, fax, E-mail, ICQ atd.):

8) Škola (název a adresa, od – do):

9) Učeň, tovaryš u mistra (plné jméno, od-do):

10) Stáže (plné jméno, od-do):

11) Člen Kruhu českých houslařů-umělců (od):

12) Člen jiných houslařských svazů, organizací (přesný název, od-do):

13) Stavba nových nástrojů (model) a(nebo) restaurátorství, smyčce, specializace (vypište):

14) První opus postaven v roce:

15) Počet opusů k datu…………

16) Účast a umístění na soutěžích (místo, rok, kategorie, ceny, medaile):

17) Významní umělci hrající na můj nástroj, nahrávky, sbírky (plná jména, místa, tituly):

18) Významní žáci (plné jméno od-do):

19) Popis vlepky (vlepek):

20) Charakteristické znaky práce:

21) Účast v porotách, expertízy (název soutěže, místo, rok, funkce):

22) Odborné studie a publikace (přesný název, časopis, ročník, rok, číslo, strana, místo a rok vydání knihy):

23) Citace v houslařských katalozích, slovnících (autor, přesný název, místo a rok vydání, strana):

Současná barevná fotografie houslaře, dvou nástrojů (detailů) a vlepku přiložte (4 obrázky)


LINKS:
Stránka  Violink je vyčerpávajícím úvodem do problematiky houslí a houslařství s adresářem, oddělením smyčcařů, s linkami na sbírky, starou hudbu, organizace, s recenzemi knih, časopisů a článků aj.
Podobná je německá stránka Stradivari s linkami ke všem oblastem houslařství a strunných nástrojů. Rovněž francouzská stránka Lutherie nabízí nejdůležitější informace.

Měsíčník Strad zprostředkuje anglicky  základní informace o houslařství, nabízí předplatné, obsahy jednotlivých čísel, nabídku knih, kalendář událostí a prostor pro reklamu.
Oficiální městská cremonská stránka  http://www.stradivarius.com/ informuje o plánech a akcích v Cremoně.


Webmaster: S. Bohadlo
Adresa: 549 12 Vysokov 136
Tel/Fax: (0441) 423615 
                    mobil: 0602 470 459
E-mail: bohadlo@jmc.cz